Öğrenci Harçlarına İlişkin Kararnamenin Ayrıntıları

Share

Özgün İçerik Yazısı'dır Alıntı Yaptığınızda Lütfen Kaynak Gösteriniz!

Öğrenci Harçlarına İlişkin Kararnamenin Ayrıntıları
Öğrenci Harçlarına İlişkin Kararnamenin Ayrıntıları. 
Öğrenci Harçlarına İlişkin Kararnamenin Ayrıntıları 

Daha önce bu Üniversite Harçları Kalktı
başlıkta duyurduğumuz haberimiz resmi gazetede yayımladı.İşte ayrıntılar.
Yükseköğrenime kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak katkı payını düzenleyen Bakanlar Kurulu kararnamesi 29 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnameye göre sadece birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri, katkı payından muaf tutulacaktır.


29 Ağustos 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre;

1- 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri, katkı payından muaf tutulacaktır.

2- 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri, katkı payından muaf tutulacaktır.

3- İkinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri, katkı payı ödeyecektir.

4- Yabancı öğrenciler, katkı payı ödeyecektir.

5- Süresi içinde mezun olamayan katkı payı ödeyecektir. (İlgili madde şu şekildedir: Madde 11- Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.)
Ayrıntılar:


2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretimde alınacak harçlara dair karar:


29 Ağustos 2012 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28396

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3584
Ekli “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 27/8/2012 tarihli ve 21512 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ
HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK
KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN
TESPİTİNE DAİR KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları
MADDE 1 (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır.
(3) Öğrencilerden, kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.
Genel esaslar
MADDE 2 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.
(2) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz.
(3) Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.
(4) İkili andlaşmalar çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.
(5) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamına giren birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri hakkında 11 inci madde hükmü uygulanmaz.
(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem
MADDE 3 – (1) Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.
Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları
MADDE 4 – (1) Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvelde belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir. Ancak bu öğrenciler için belirlenecek öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde yer alan cari hizmet maliyetlerini hiçbir surette geçemez.
(2) Ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmaz.
(3) Yükseköğretim kurumları, yurtdışında başarılı olan öğrencileri programlarına dâhil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla, söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde onunu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye göre belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.
Öğrenim ücretinin kullanılması
MADDE 5 – (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde onu, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise, üniversite bütçesine dâhil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılır.
Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
(2) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, o dönem için birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır.
Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.
Mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler ile Devlet burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin katkı payı tutarları
MADDE 8 – (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.
(2) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrencilerin katkı payı tutarı, yüzon TL’dir. Bu tutar Maliye Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Millî Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna def’aten aktarılır.
Adları değiştirilen fakülte veya yüksekokullar ile fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları
MADDE 9 – (1) İlgili mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, yeni fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.
Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 10 – (1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti birbuçuk katı olarak alınır.
Süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.
Araştırma görevlilerinin öğrenim ücreti
MADDE 12 – (1) İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.
İkinci öğretim programının kapatılması veya öğrencilerin birinci öğretim programına aktarılması halinde ödenecek tutarlar
MADDE 13 – (1) 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler, birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.
(2) Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.
Geçiş yapanların öğrenim ücreti
MADDE 14 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Devlet yükseköğretim kurumlarına geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 4 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgisine göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.
Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri
MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde yükseköğretim kurumları bütçelerinden karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt sildirme halinde yapılacak işlemler
MADDE 16 – (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.
Yatay geçiş
MADDE 17 – (1) Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öder.
(2) Yatay geçiş yapılması halinde ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna ödenir.
(3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler kaleminden iade edilir.
Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler
MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı hizmetlerden aynı şekilde yararlanır.
Açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara aktarılacak öğrenci katkı payı
MADDE 19 – (1) Açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarında, fakülte ve yüksekokulların 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına ait öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde yirmisine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarının birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
Uygulamaya ilişkin tebliğ
MADDE 20 – (1) Maliye Bakanlığı, bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Karar, 30/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI CETVEL (A)
ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ
GRUP FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ
ORTALAMA MALİYET ÖĞRENCİ KATKISI DEVLET KATKISI
I TIP FAKÜLTELERİ 15.544 591 14.953
II DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 5.607 494 5.113
ECZACILIK FAKÜLTESİ
III VETERİNER FAKÜLTESİ 4.267 386 3.881
IV TIBBİ BİYOLOJİK BİL. PROG. 4.267 281 3.986
FİZİK TEDAVİ VE REHA. PROG.
V TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2.294 281 2.013
VI İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ MÜH. 2.804 402 2.402
VII MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3.057 387 2.670
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MÜH.-MİMARLIK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK.
MİMARLIK VE TASARIM FAK.
İNŞAAT FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR BİLİŞİM FAKÜLTESİ
MAKİNA FAKÜLTESİ
MADEN FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.
KİMYA METALURJİ FAK.
UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.
YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
VIII GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK. 3.848 316 3.532
DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
TEKSTİL TEKN. VE TASARIM FAK.
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK.
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
IX FEN FAKÜLTESİ 2.562 284 2.278
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(Fen Programı)
X HUKUK FAKÜLTESİ 2.310 313 1.997
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
XI DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK. 2.053 284 1.769
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİYEL SAN. EĞT. FAK.
TİCARET TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ
İNSANİ VE SOSYAL BİL. FAK.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK.
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK.
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK.
EĞİTİM BİLİMLERİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
XII FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1.923 284 1.639
( Edebiyat ve Sos. Prog . )
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
XIII AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 198 71 127
XIV YABANCI DİL DESTEK BİRİMLERİ Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder.
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI
YABANCI DİL HAZIRLIK OKULLARI
(I) SAYILI CETVEL (B)
ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ
(TL.)
GRUP FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ
ORTALAMA MALİYET ÖĞRENCİ KATKISI DEVLET KATKISI
I DEVLET KONSERVATUVARI 8.535 589 7.946
II SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 8.535 470 8.065
MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O. 3.846 227 3.619
III TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O.
EV EKONOMİSİ Y.O.
IV BANKACILIK VE SİGORTA. Y.O. 2.310 190 2.120
UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.
İLAHİYAT MESLEK Y.O.
SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI
ENDÜSTRİYEL SANATLAR Y.O.
TAKI TEK. VE TASARIMI Y.O.
BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O.
SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O.
FİZİK TED. VE REH. Y.O.
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK Y.O.
UYGULAMALI TEK. VE İŞL. Y.O.
TAPU KADASTRO Y.O.
ORMANCILIK MYO
V ENGELLİLER ENTEGRE Y.O. 3.848 190 3.658
VI TAPU KADASTRO MYO 1.539 190 1.349
MALİYE MYO
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO
TURİZM VE OTELCİLİK MYO
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
VETERİNER MYO
TURZ.VE OTELCİLİK İŞL. MYO
TURZ. İŞL.VE OTELCİLİK Y.O.
SİVİL HAVACILIK MYO
SOSYAL BİLİMLER MYO
TEKNİK BİLİMLER MYO
UZAKTAN ÖĞRETİM MYO
ADALET YÜKSEKOKULU
VII DENİZCİLİK Y.O. 1.923 190 1.733
DENİZCİLİK MYO
DENİZ İŞL.VE YÖN. Y.O.
VIII LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM 1.536 258 1.278
(II) SAYILI CETVEL (A)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ
ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİNDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
(TL.)
GRUP FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ
ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ ÖĞRENİM ÜCRETİ
I VETERİNER FAKÜLTESİ 4.267 2.134
II TIBBİ BİYOLOJİK BİL. PROG. 4.267 2.134
FİZİK TEDAVİ VE REHA. PROG.
III TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2.294 1.147
IV MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3.057 1.529
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MÜH.-MİMARLIK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK.
MİMARLIK VE TASARIM FAK.
İNŞAAT FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR BİLİŞİM FAKÜLTESİ
MAKİNA FAKÜLTESİ
MADEN FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.
KİMYA METALURJİ FAK.
UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.
YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
V GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK. 3.848 1.924
DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
TEKSTİL TEKN. VE TASARIM FAK.
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK.
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
VI FEN FAKÜLTESİ 2.562 1.281
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(Fen Programı)
VII HUKUK FAKÜLTESİ 2.310 1.155
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
VIII DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK. 2.053 1.027
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİYEL SAN. EĞT. FAK.
TİCARET TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ
İNSANİ VE SOSYAL BİL. FAK.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK.
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK.
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK.
EĞİTİM BİLİMLERİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
IX FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1.923 962
( Edebiyat ve Sos. Prog . )
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
(II) SAYILI CETVEL (B)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ
ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİNDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
(TL.)
GRUP FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ
ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ ÖĞRENİM ÜCRETİ
I DEVLET KONSERVATUVARI 8.535 4.268
II SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 8.535 4.268
MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O. 3.846 1.923
III TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O.
EV EKONOMİSİ Y.O.
IV BANKACILIK VE SİGORTA. Y.O. 2.310 1.155
UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.
İLAHİYAT MESLEK Y.O.
SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI
ENDÜSTRİYEL SANATLAR Y.O.
TAKI TEK. VE TASARIMI Y.O.
BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O.
SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O.
FİZİK TED. VE REH. Y.O.
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK Y.O.
UYGULAMALI TEK. VE İŞL. Y.O.
TAPU KADASTRO Y.O.
ORMANCILIK MYO
V ENGELLİLER ENTEGRE Y.O. 3.848 1.924
VI TAPU KADASTRO MYO 1.539 770
MALİYE MYO
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO
TURİZM VE OTELCİLİK MYO
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
VETERİNER MYO
TURZ.VE OTELCİLİK İŞL. MYO
TURZ. İŞL.VE OTELCİLİK Y.O.
SİVİL HAVACILIK MYO
SOSYAL BİLİMLER MYO
TEKNİK BİLİMLER MYO
UZAKTAN ÖĞRETİM MYO
ADALET YÜKSEKOKULU
VII DENİZCİLİK Y.O. 1.923 962
DENİZCİLİK MYO
DENİZ İŞL.VE YÖN. Y.O.
VIII AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ 1.432 716
( Açıköğretim Programları Hariç)
memurlar.net


Günün Fırsatı

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Facebook
Yahoo
Feed

0 yorum:

Yorum Gönder

"Yorumlarınız Bizim İcin Degerlidir."
Yorumlarınız da;
1- Teşekkür Etmekten ya da Soru Sormaktan Çekinmeyin.
2- Türkçemizi en güzel şekilde kullanarak yorum yapacağınıza inancımız sonsuzdur.
3- Sorularınız cevapsız kalmayacaktır. Sayfa adresini unutmayın, yeter.
4- Nezaket sahibi biri olduğunuz burdan belli oluyor Yorumlarınızda da bunu görmek isteriz.
5-Herhangi bir yere üyeliğiniz yoksa Anonim'i Seçiniz.
İlginiz İcin Tesekkür Ederiz. MaviinciR

© Tüm Hakları Saklıdır.
DMCA.com
Bu websitesi DMCA Protection ile lisanslanmıştır.
Yazılar kaynak belirtilmeden kesinlikle kullanılamaz.

Sayac

© Copyright 2009-2012 designed by www.maviincir.blogspot.com Tüm hakları saklıdır.
Maviincirblog,Bilgi,Haber,Yorum içerikli,WeB,Paylaşım,Kültür-Sanat vb.Yazıları içerisinde barındıran geniş çaplı bir kisisel blog paylasım sitesidir.
Email